Zamisli Srbiju forum Zamisli Srbiju
(Zamisli svoj grad)
 
 FAQ - �esto Postavljana PitanjaFAQ - �esto Postavljana Pitanja   Tra�iTra�i   Lista �lanovaLista �lanova   Korisni�ke grupeKorisni�ke grupe   Registruj seRegistruj se 
 ProfilProfil   Proveri privatne porukeProveri privatne poruke   PristupiPristupi 

Ramazanski pu� - dr�avni udar na verske slobode
Idi na stranu 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Sledeci
 
Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete menjati teme ili odgovarati    Zamisli Srbiju forum -> Prof. dr Milan Vukomanovi�
Pogledaj prethodnu temu :: Pogledaj slede�u temu  
Autor Poruka
UrednikPridru�io: 28 Feb 2005
Poruke: 264
Lokacija: Virtuelni svet!

PorukaPoslao: Ned Dec 16, 2007 11:16 pm    Naslov: Ramazanski pu� - dr�avni udar na verske slobode Odgovoriti sa citatom

www.ZamisliSrbiju.org


Prof. dr Milan Vukomanovi�

Ramazanski pu� - dr�avni udar na verske slobode

Tenzije i sukobe koji su se proteklih meseci de�avali u vezi s Islamskom zajednicom (IZ) trebalo bi staviti u kontekst dva �ira i ozbiljnija problema koja pritiskaju ovu dr�avu naro�ito u periodu od 2004-2007. godine. Oba problema se ti�u vlasti u Srbiji, i to sve tri grane vlasti, a najvi�e izvr�ne. S jedne strane, tu je re� o ugro�avanju slobode veroispovesti gra�ana Srbije, kako veruju�ih, tako i neveruju�ih. Ugro�ena je, naime, njihova sloboda vere, ali i sloboda od vere. S druge strane, svedoci smo periodi�nih talasa antimuslimanskog i antiislamskog pona�anja i delovanja u Srbiji bez adekvatne reakcije dr�avnih institucija. U oba slu�aja nije, dakle, re� samo o nekakvoj unutarmuslimanskoj podeli u Sand�aku, koja ne bi trebalo da se ti�e nemuslimana.

Ukupno stanje me�ureligijskih odnosa u Srbiji se pogor�alo s Ko�tuni�inom vladom, pro�lom i sada�njom, a time i odnosi dr�ave, crkava i verskih zajednica. Polo�aj Srpske pravoslavne crkve je tu, svakako, puno bolji nego �to je bio u Milo�evi�evo vreme, ali je i lo�iji za manjinske verske zajednice (nove i stare), iako sada postoji zakon, a tada ga nije bilo. Dr�ava, odnosno vlada Srbije, ugro�ava verske slobode svojih gra�ana, i to, pre svega, �ine vladaju�e stranke u ime dr�ave, a naro�ito ona stranka kojoj je poveren sektor odnosa s verskim zajednicama. Re� je tu, dakako, o Ministarstvu vera koje kontroli�e Demokratska stranka Srbije. Prisetimo se samo doslednog pona�anja i delovanja funkcionera DSS s prili�nim kumulativnim efektom u pogledu ugro�avanja verskih sloboda i me�uetni�kih odnosa: 1) zalaganje njihove biv�e ministarke prosvete da se potisne darvinizam, a afirmi�e kreacionizam u �kolskim programima; 2) skandalozne verzije (pred)nacrta Zakona o crkvama i verskim zajednicama i sada ve� aktuelnog Zakona koji sadr�i diskriminatorske odredbe o na�inu registracije netradicionalnih religijskih organizacija; 3) �irenje moralne panike oko sekti (�emu doprinosi policija i njen sada�nji ministar iz redova DSS); 4) rasizam u odnosu na Rome u Skup�tini Srbije, ispoljen, opet, od stane poslanika iz DSS.

Ako tome dodamo i predrasude u na�im sudovima i opstrukciju pravosu�a u procesima vezanim za kler SPC, postaje jo� jasnije na koji na�in vlast u Srbiji ugro�ava ustav i zakone. Oko tog poslednjeg slu�aja morao je nedavno da reaguje i novi Ministar pravde. Tu, dakle, �esto dolazi do ustavnih prekora�enja, a vlada ne po�tuje ni svoj vlastiti zakon. U vezi s doga�ajima u Sand�aku, prekr�en je, na primer, �lan 7 Zakona o crkvama i verskim zajednicama, koji je donela Ko�tuni�ina vlada i njen ministar vera: �Dr�ava ne mo�e ometati primenu autonomnih propisa crkava i verskih zajednica�. Kada vas na takva kr�enja zakona upozorava sand�a�ki muftija, lider jedne tradicionalne verske zajednice, to pomalo zvu�i kao zahtev sovjetskih religijskih disidenata iz Bre�njevljevog vremena, koji su i sami nekad davno pozivali dr�avu da po�tuje svoje sopstvene zakone. Ni vi�e, ni manje od toga.

Da li ve�u te�inu ima Objediniteljski sabor Islamske zajednice u Srbiji (IzuS) u Novom Pazaru i usvajanje ustava te zajednice, ili, pak, oktobarski sastanak u pazarskom hotelu u sitne sate i tobo�nje smenjivanje muftije Zukorli�a sa svih mesta u Me�ihatu IZ Sand�aka? A DSS-ov ministar vera je odmah primio �tad�iste� kao zvani�ne predstavnike IzuS. Ako tome jo� dodamo mesec dana unapred pripremljeni bajramski prijem u Domu Narodne skup�tine i naklonost javnog servisa jednoj od strana u sukobu, od samog po�etka, tu onda ima previ�e poklapanja. Mo�e neko doista da ka�e da se nije moglo predvideti �ta �e se desiti uo�i Bajrama, ali desio se prevrat pred sam kraj ramazanskog posta (�to je predstavljalo svojevrsnu desakralizaciju od strane �pu�ista�), dok je sand�a�ki muftija bio na putu u Maroku, a njegov zamenik u Zapadnoj Evropi. Nisam siguran da se nekoliko stotina zvanica tu ose�alo prijatno ako se uzmu u obzir doga�aji koji su neposredno prethodili tom prijemu. I uop�te, tkud ideja da se organizuje verski praznik u Narodnoj skup�tini? To je, svakako, presedan. �ta je sada slede�e? Bo�i�, Uskrs (starokalendarski, novokalendarski), Jom Kipur? Ho�e li za jednu decu da zovu Bo�i� Batu, a za drugu Miku Hanuku? �in�i�eva vlada, recimo, nije organizovala bajramski do�ek u skup�tini, ali je zato sand�a�ki muftija i�ao s privrednom delegacijom u Dubai i tamo ostavio izvanredan utisak na doma�ine. Poruka je tu bila jasna - daj da radimo zajedno, najbolje �to mo�emo, a neka svako slavi svoj praznik bez mentorstva dr�ave.

Iznete su potom i ozbiljne optu�be za cezaropapizam jednog lokalnog politi�ara, predsednika novopazarske op�tine. Tu, pre svega, mislim na Ugljaninov svojevremeni zahtev za ukidanjem IZ Sand�aka i preuzimanjem verskih poslova od strane Bo�nja�kog nacionalnog ve�a Sand�aka, �to bi bilo direktno preuzimanje verskih struktura od strane politi�kih. Da li ovoj vladi doista odgovara nekakav politi�ki islam na tlu Srbije? Govori se tu, najzad, ve� dugo i o saradnji nekih sve�tenika, imama, s obave�tajnim slu�bama. To je jedna ozbiljna optu�ba koja sti�e s najvi�eg mesta u IzuS i morala bi da se ispita. U BiH su, na primer, objavljene knjige s imenima sve�tenika iz tri glavne verske zajednice, koji su izgleda sara�ivali s obave�tajnim slu�bama u SFRJ i docnije (tzv. plava, zelena i crvena knjiga).

Po svemu sude�i, dr�ava se, uz blagoslov SPC (uvek po�eljan, ako ne i neophodan) opredelila za prevrat unutar IzuS. Oni redovno zamute stvar do kraja, naro�ito Ministarstvo vera, a onda se, tobo�e, ne me�aju. Proizvedu krizu i ostave je. Kako se sada, recimo, ose�aju ostale verske zajednice u Srbiji kada imamo indukovani raskol unutar Islamske zajednice? Je li neko o tome razmi�ljao? S kim �e sada da se radi u IzuS, kod koga i�i, s kim se sastajati? Sve to je sada do kraja ispolitizovano.

U Zakonu o crkvama i verskim zajednicama nalazi se, ina�e, jedan besmisleni, ali ne slu�ajni �lan (�l. 19) u kome se veli da se �u Registar ne mo�e upisati verska organizacija �iji naziv sadr�i naziv ili deo naziva koji izra�ava identitet crkve, verske zajednice ili verske organizacije koja je ve� upisana u Registar ili koja je ranije podnela zahtev za upis�. Ovaj �lan �e, svakako, biti aktiviran pri razmatranju prijave Crnogorske pravoslavne crkve za registraciju u Srbiji. Ali za�to je on besmislen? Zato �to u religijskom svetu, me�u crkvama i verskim zajednicama, istorijski gledano, stalno dolazi do fragmentacije, raskola i podela u razli�ite denominacije i frakcije koje zadr�avaju bar deo imena svoje mati�ne zajednice (npr. Hri��anska adventisti�ka crkva, Reformni pokret adventista sedmog dana, Crkva bo�ija hri��ana sedmog dana i sl.). U ovoj zemlji postoji, na primer i Rimokatoli�ka i Grkokatoli�ka crkva, SPC i Rumunska pravoslavna crkva, itd. Da li treba zabraniti istovremeno registrovanje Hri��anske baptisti�ke crkve i Hri��anske nazarenske zajednice samo zato �to obe u svom imenu sadr�e prefiks hri��anski? Politi�ke partije u Srbiji, na primer, nemaju nikakvih problema oko toga da u svojim nazivima zadr�e termine kao �to su demokratska ili srpska, iako se neki od tih atributa pojavljuju i u imenima drugih politi�kih partija. �to onda to ne mogu da �ine i religijske organizacije kod kojih je podela na denominacije obi�ajena i redovna pojava?

Osvrnimo se sada i na periodi�no antiislamsko i antimuslimansko delovanje u Srbiji od 2004-2007, i to mo�da najvi�e pri dr�avnim institucijama kao �to su vojska, policija, ali i sudovi. Da li je tu re� o tihom, pre�utnom kontinuitetu u odnosu na etni�ke sukobe 90-ih? Nekad je to antiislamstvo latentno (etni�ka distanca), a nekad vrlo nagla�eno: od uni�tavanja retkih i izuzetno vrednih muslimanskih nadgrobnih spomenika marta 2004. u Vojnom muzeju na Kalemegdanu, do upada u policijskim �izmama u d�amiju u Sjenici i maltretiranja imama oktobra 2007.

Burni doga�aji u vezi s muslimanima i islamom od dolaska Ko�tuni�ine vlade na vlast u Srbiji obuhvataju i paljenje d�amija i drugih verskih objekata IZ u Beogradu, Ni�u i Novom Sadu, kada su uni�teni ili o�te�eni ne samo verske gra�evine, kancelarije i biblioteke IZ, nego i kulturno-istorijski spomenici od neprocenjivog zna�aja (npr. d�amije u Beogradu i Ni�u). Nekoliko dana nakon stradanja te dve d�amije, rukovodstvo Vojnog muzeja u Beogradu, na Kalemegdanu, naredilo je uni�tavanje autenti�nih i veoma retkih nadgrobnih spomenika iz 15. i 16. veka, dakle, jo� iz osmanskog perioda. To sve je bilo ne samo antialbanska, nego i �ira, antimuslimanska i antiislamska reakcija na doga�aje na Kosovu marta 2004. U svakom slu�aju, kazne za prestupnike u Ni�u bile su vi�e nego simboli�ne i svi se se�aju te farse od su�enja, te arogantnog i besprizornog pona�anja optu�enih nakon izricanja presude, �to je i direktna posledica njene neadekvatnosti. A �ta tek re�i o izjavi nekada�njeg funkcionera DSS, Obrena Joksimovi�a, o mud�ahedinskoj stranci u Skup�tini Srbije i bojazni da �emo �imati Homeinija i Al Kaidu u Skup�tini kao transmitere muslimanske i fundamentalisti�ke ideje�. Me�utim, prole�a 2006. ti isti Obrenovi 'mud�ahedini' Vojislavu Ko�tunici omogu�uju opstanak na vlasti. Vlada potom uvodi prinudnu upravu u novopazarskoj op�tini i spasava Ugljanina od opoziva na referendumu. Ne zaboravimo, isto tako, ni mart ove godine i po�etak �afere vehabije�, �to je, vrlo zgodno, progla�eno dr�avnom tajnom. Negde u tom periodu muftija Zukorli� (�iji automobil je, ina�e, Jo�i�eva policija, na poni�avaju�i na�in, detaljno pretresala jo� avgusta 2006.g.) iznosi zahtev da se dostave dosijei imama saradnika obave�tajnih slu�bi SFRJ i Srbije.

Imamo, dakle, opet proizvodnju kriza kao u Milo�evi�evo vreme, jer svojim pona�anjem vlada nas samo gura u nove krize i na doma�em i na me�unarodnom planu. Nama me�ureligijski i unutar-religijski odnosi neposredno uti�u na me�unarodne (primer Makedonije, Crne Gore, a sada i BiH). Da li se predsednik Tadi� zaista susreo s reisom Ceri�em krajem marta ove godine (uz prisustvo ministra Ljaji�a i muftije Zukorli�a), i da li se tu zaista govorilo o istorijskom i moralnom pravu IzuS da bude u duhovnom savezu sa IZ u BiH? Je li tu bilo re�i o pokretanju novog srpsko-bo�nja�kog dijaloga, preko potrebnog nakon ratova i zlo�ina devedesetih. �ta �e sad ova dr�ava da uradi povodom toga? Ho�e li ona da ispunjava svoje me�unarodne dogovore i obaveze, ili da se sva�a s Laj�akom u Bosni i tako nas gura u nove krize i probleme? A u me�uvremenu se na lokalnim i regionalnim mitinzima, umesto Milo�evi�evih, sve vi�e nose slike ruskog predsednika.

Izazvan je, dakle, raskol u Islamskoj zajednici u Srbiji. Kome odgovara takav raskol? Kome je, po�etkom �ezdesetih, odgovarao raskol u SPC i ko ga je izazvao? U�imo malo od istorije. Ponekad je re� o neznanju ili indiferentnosti, a nekad, opet, o vrlo lo�im namerama kada je re� o odnosima unutar Islamske zajednice. Izgleda da je nekima u Beogradu to odgovaralo u skladu s principom - zavadi, pa vladaj.

_________________
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku Poseti sajt autora
freestatePridru�io: 06 Maj 2005
Poruke: 330
Lokacija: freestate

PorukaPoslao: Ned Dec 16, 2007 11:55 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Prisetimo se samo doslednog pona�anja i delovanja funkcionera DSS s prili�nim kumulativnim efektom u pogledu ugro�avanja verskih sloboda i me�uetni�kih odnosa: 1) zalaganje njihove biv�e ministarke prosvete da se potisne darvinizam, a afirmi�e kreacionizam u �kolskim programima; 2) skandalozne verzije (pred)nacrta Zakona o crkvama i verskim zajednicama i sada ve� aktuelnog Zakona koji sadr�i diskriminatorske odredbe o na�inu registracije netradicionalnih religijskih organizacija; 3) �irenje moralne panike oko sekti (�emu doprinosi policija i njen sada�nji ministar iz redova DSS); 4) rasizam u odnosu na Rome u Skup�tini Srbije, ispoljen, opet, od stane poslanika iz DSS.

Ako ovome nabrojanom dodamo i one prilicno bizarne momente u delovanju kostunicine vlade prema religijskim pitanjim, celokupna slika bice jos gora. Jos uvek se dobro secam, a kako i ne bi kada je to za mene bio pravi shok, kada su Beograd posetili legendarni the Residents. Naime, Odbor za kulturu DSS-a izdao je saopstenje u kojem protestuje zbog toga sto americka rok grupa gostuje u Beogradu, na Kolarcu i to bas na veliki pravoslavni praznik Krstovdan! Saop�tenje je naslovljeno "Demoni na Krstovdan" i samim tim stavljena je tacka na svaku dozu razumnog ponasanja kada je DSS u pitanju. Ovaj neverovatno grosteskni potez pokazuje kako se na odredjene teme gleda rigidno i monohromatski, pa kada je vreme (sto DSS propagira) za duhovnu obnovu, onda neka to bude udarnicki i na svakom koraku. Pa i u kulturi. Jednostavno, demonima se mora stati na put, sto je i pokusano. Kasnije dolazi do ocigledne fuzije izmedju odredjenih poteza DSS i SPC. Jedni druge nadovezuju. Postaju celina koja se ne moze razjediniti. Slepilo koje je pokazano u slucajevima pedofilije u redovima SPC samo su detalji jednog sirokog spektra verskog daltonizma, koji je pored toga sto je pogazio osnove pravoslavne vere, unistio i sudski sistem, unistio osnovni element demokratske podele vlasti, bas ono u sta se DSS kune. Imate licemerje i licemere koji upiru prst u nevernike. Imate gradjane koji sve vise poprimaju religijska obelezje, a da u sustini i ne znaju u sta veruju. Za mene prilicno degutantna slika drustva. Nesto sto pokusavam da razumem, ali ne u kontesktu postojanja, jer ovakve trivijalnosti i klasicna bizarnost idu u skladu sa srpskim bicem, vec pokusavam da shvatim sve ovo kao socijalnu patologiju, jer bi mi, cini mi se, tada bilo malkice lakse.
_________________
Step out of your cage and onto the stage
It's time to start playing your part
Freedom awaits
Open the gates
Open your mind
Freedom's a state
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku Poseti sajt autora
zvazbukaPridru�io: 30 Sep 2007
Poruke: 65

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 12:27 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Svidja mi se teskt. Isto kao i tema koju obradjuje. Vidim da je srpsko drustvo potpuno zastranilo. Imate tu svacega, ali razuma ponajmanje. Licemerje, pa to je sastavni deo politicke elite koja je svojom demagogijom potpuno udaljila drustvo od ciljeva demokratije. Uticaj kostunicine vlade na krizu sekularne drzave je ocigledan. Slucaj Pahomije je primer, ali ne i jedini. Postoji i niz drugih primera koji se jasno vezuju za uticaj crkve na drzavu i dopustanje od strane drzavnih organa da se krse zakoni i pravila. Sto se tice drugih verskih zajednica situacija je jako losa. Posebno je opasan primer sa Vehabijama gde se uticaj drzave, posebno onih njenih tajnih struktura itekako oseca.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
gracijaPridru�io: 02 Mar 2007
Poruke: 74

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 12:46 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Izazvan je, dakle, raskol u Islamskoj zajednici u Srbiji. Kome odgovara takav raskol? Kome je, po�etkom �ezdesetih, odgovarao raskol u SPC i ko ga je izazvao? U�imo malo od istorije. Ponekad je re� o neznanju ili indiferentnosti, a nekad, opet, o vrlo lo�im namerama kada je re� o odnosima unutar Islamske zajednice. Izgleda da je nekima u Beogradu to odgovaralo u skladu s principom - zavadi, pa vladaj.

Sve mi se cini da se vrtimo oko istig kruga ljudi. Mislim na zlocinacku udrugu koja deluje pod raznim imenima, raznim oblicima, ali pod jednom kapom. SLuzba. Kratka rec. Ipak, suvise komplikovana i suvise raspristranjena. Njeni pipci se nalaze svuda, a postavljenje svojih ljudi na strateski bitnim mestima im je opsesija. Bas kao sto su voleli da kontrolisu SPC preko svojih ljudi u mantijama, tako to i cine sa Islamskom zajednicom, postavljajuci ljude i stvarajuci sukobe. Jednom prilikom dok je bila ona frka oko Vehabija, gledala sam na TV reportazu iz Pazara, koja je bila napravljena bas iz razloga tog problema. Zanimljivo je bilo da su gradjani NP, makar oni koji su prihvatili da govore pred kamerama, bili slozni da je sluzba umesala prste. Jako opasna situacija koja je kontrolisan od strane sive eminencije ovoga drustva. I sve dok je tako mi ne mozemo da govorimo kako zivimo u demokratskom drustvu koje se trudi (makar) da ispostuje sve postulate demokratije. Ovo je jako zapaljivo stanje koje se kontrolise i ja u tome vidim veliki problm koji lako moze da se zapali, a sve pod necijom kontrolom.
_________________
op�e grebanje za �ivotni prostor
op�i grabe� za titule
fakat se ne biraju sredstva
selja�ine uvijek u prve redove
gledam samo njihova lica
slavna artiljerija sti�e na cilj
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
mustaphaPridru�io: 23 Okt 2007
Poruke: 33
Lokacija: amsterdam

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 1:23 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

kada vec govorish o sluzbi njenim ljudima koji rovare po ovom drushtvu i uspostavljaju kontrolu, ja se setih onog teksta iz Republike koji govori o tome kako ce patrijarha naslediti v kachavenda - pablo Shocked
eto prilike da se uspostavi ravnotezha. da nam bude lepshe. pa dok idemo da se pomolimo scevima u crkvi, ne bi trebalo da nas zachudi da ce postojati neko ko je zaduzhen za vrbovanje, pa ce umesto akatista da nam pruzhe chlansku kartu BIA. jeste ruzhno ovo shto govorim, ali je i realno. ali zar postoji neshto ruzhnije u zloupotrebu vere u politichke svrhe, kao shto se chini? naravno da ne i zato sa razlogom pokazujem sopstvenu rezigniranost.
moram da pohvalim Milana Vukomanovica koji je napisao odlichan tekst. zaista mi se dopada.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku Poseti sajt autora
EnterprajzPridru�io: 23 Apr 2005
Poruke: 135
Lokacija: svemir

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 1:39 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Politi�ke partije u Srbiji, na primer, nemaju nikakvih problema oko toga da u svojim nazivima zadr�e termine kao �to su demokratska ili srpska, iako se neki od tih atributa pojavljuju i u imenima drugih politi�kih partija. �to onda to ne mogu da �ine i religijske organizacije kod kojih je podela na denominacije obi�ajena i redovna pojava?

Jedini razlog za tako nesto jeste klasican monopol koji pravoslavna crkva ima nad ostalim veroispovestima. Meni je potpuno jasno zbog cega je to tako. Ovo jeste drzava u kojoj postoji najveci broj gradjana pravoslavne veroispovesti. Makar se deklarativno izjasnjavaju da je tako. Koliko stvarno veruju i koliko zaista znaju u sta veruju, to je sasvim drugo pitanje. Medjutim, to nikako ne sme biti osnov za diskriminaciju. Pravila koja vaze za SPC treba da vaze i za sve ostale verske zajednice. Tu ne sme biti propusta i razlicitih arsina. Ipak, stvarna situacija je drugacija i samim tim otvaraju se porivi koji lako izazivaju sukobe. Sudeci da mi je sukoba preko glave, posebno onih na verskoj osnovi, okrivljujem vlasti za raskol koji neguju.
_________________
Srbija luta...
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
why_notPridru�io: 09 Sep 2005
Poruke: 183

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 1:44 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

enterprajz ::
Koliko stvarno veruju i koliko zaista znaju u sta veruju, to je sasvim drugo pitanje.

Vidis, meni je to prvo pitanje. Mene bas taj fenomen zanima. Jako je stetna ta lazna duhovnost koja je ocigledna. To vestacko pravoslavlje koje se i medijski forsira. Taj povratak tradiciji koju vecina i ne poznaje, vec usvaja normative koji su drustveno pogodni i propagirani od strne drzavnog vrha. Ja bih voleo kada bi u Srbiji postojali pravi vernici. Oni koji ce znati u sta veruju i zbog cega to cine. Ovi laznjaci su samo masa koja je lako zapaljiva, jer ne zna ni osnovne odredbe vere. Meni ne mogu smetati osnovna pravila vere, simboli vere, jer ne vidim nista lose u njima. Naprotiv. Medjutim, uzasno mi smeta sto su najglasniji oni koji pojma nemaju o tome.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
EnterprajzPridru�io: 23 Apr 2005
Poruke: 135
Lokacija: svemir

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 1:49 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Slazem se. Krivicu treba traziti bas u primerima u politickom zivotu. Sve se to da videti na jednoj mikroravni. Ako je referenca za ministra vere to sto je pevao u crkvenom horu u mladosti, a ne kompetencija u datoj oblasti, onda se vidi da su temelji krivo postavljeni i da su skloni rusenju. Mi bi trebali da na takva mesta postavljamo ljude koji ce hteti i umeti da pospese saradnju izmedju verskih zajednica, da postave uslove koji ce vaziti za sve i da ne prave razlike. Ja to vidim kao ulogu ministra vera. Medjutim, Naumov je daleko od toga.
_________________
Srbija luta...
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
krivo srastanjePridru�io: 30 Maj 2005
Poruke: 199

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 2:10 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
1) zalaganje njihove biv�e ministarke prosvete da se potisne darvinizam, a afirmi�e kreacionizam u �kolskim programima;

Mislim da je ovaj primer dovoljan da shvatimo o kakvim se mentalnim sklopovima radi. Mislim da bi bili u stanju da promene sve teorije, jer sve shvataju bukvalno. Cini mi se da su "mladi u veri" pa bi hteli sve da nadoknade za kratko vreme. Naravno da se to na redi na takav nacin kako je to pokusala Colicka, ali gorak osecaj je ipak ostao. Mi se i dalje secamo tog poteza. Tog skandala koji je dobro uzdrmao Srbiju. Licno me najvise pogadja situacija oko nepravedne superiornosti i ociglednoj dikriminaciji koja postoji prema manjim verskim zajednicama. Ovde je drustveno pozeljno bacati bombe, pisati uvredljive grafite, etiketirate pogrdnim imenima. svakog ko ne spada u red dominantnih. Setimo se samo koliko je bilo napada na Hriscansku adventisticku crkvu. Ja ne znam koliko vernika ima ta zajednica, ali sam uveren da njihovo delovanje nikome ne smeta. Ipak, ekcesi se veoma cesto desavaju. Svaka kritika postojeceg stanja izaziva negodovanje dezurnih moralista. Kriticarima sleduju bombe.
Takav je obicaj.
_________________
i svi tvoji mutavi urlatori zvu�nih titula
hrabro spletkare za�ti�eni lopovskim kodeksom
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
karuselPridru�io: 20 Sep 2006
Poruke: 7

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 3:03 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Po svemu sude�i, dr�ava se, uz blagoslov SPC (uvek po�eljan, ako ne i neophodan) opredelila za prevrat unutar IzuS. Oni redovno zamute stvar do kraja, naro�ito Ministarstvo vera, a onda se, tobo�e, ne me�aju. Proizvedu krizu i ostave je. Kako se sada, recimo, ose�aju ostale verske zajednice u Srbiji kada imamo indukovani raskol unutar Islamske zajednice? Je li neko o tome razmi�ljao? S kim �e sada da se radi u IzuS, kod koga i�i, s kim se sastajati? Sve to je sada do kraja ispolitizovano.

To je veliki problem koji je ocigledno dirigovan od strane drzave. Posebno je bilo sramotno prebijanje imama od strane policije i divljacki upad u dzamiju. Kada se takve stvari desavaju u jednoj drzavi koja se deklarativno zalaze za demokratiju i postovanje ljudskih prava, sasvim sigurno upadamo u paradoks. Potreba da svaki pojedinac nauci da bude odgovoran i realan nikada nije bila veca. Pitam se sta bi se desilo da se sve ovo sa prebijanjem desilo sa nekim svestenikom SPC?
Da li bi gorela zgrada Vlade, kao sto su, setimose, gorele dzamija u Beogradu i Nisu.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
shmizlaPridru�io: 22 Nov 2007
Poruke: 31
Lokacija: kg

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 3:13 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Ja sam uverena da nase drushtvo nikada nece nauchiti da razmishlja na takav nachin. Mi nikada nismo pokazivali potrebni stepen odgovornosti i uvek smo se preme problemima ponashali bajato. Prvo ih stvorimo, a kasnije ih projektujemo na druge. Mislim da je taj upad u dzamiju sramotan chin koji nedvosmileno ukazuje duboku politizovanost problema u Islamskoj zajednici. ali, problem nisu stvorili vernici, imami, muftije, vec drzhava preko svojih satelita, ma kako ih nazivali. Zamislite drzhavu koja sve to chini dok je legali muftija na sluzhbenom putu. Ne samo da je dokazana bezobzirnost, vec je stavljena tachka na medjuversku toleranciju i ponovo zapaljena vatra sukoba. Isto to je sluzhba chinila i tokom devedesetih hushkajuci ljude da se medjusobno ubijaju zarad nekih vishih ciljeva. I dok je narod krvavio, trgovalo se oruzhjem, a sukob je nekome donosio iskljuchivo patnju, dok je drugima bio odlichan nachin za sticanje profita.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
ErosStosPridru�io: 28 Jan 2007
Poruke: 56
Lokacija: Ue

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 3:26 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Imamo, dakle, opet proizvodnju kriza kao u Milo�evi�evo vreme, jer svojim pona�anjem vlada nas samo gura u nove krize i na doma�em i na me�unarodnom planu. Nama me�ureligijski i unutar-religijski odnosi neposredno uti�u na me�unarodne (primer Makedonije, Crne Gore, a sada i BiH).

Treba se setiti uloge koju je Velimir Ili� imao u ovom poslu. Doti�ni je bio najvi�e pogo�en pritvaranjem vladike Jovana u Makedoniji. Nije se �tedeo ru�nih re�i, pretnji i psovanja. Taman kada je sve to zavr�eno, na�ao je razloge da sve to ponovi i prema Crnoj Gori. Ovog puta meta odbrane bio je vladika Filaret. Ba� onaj isti vladika koji se za vreme sukoba tokom devedesetih slikao sa mitraljezom pored tenka. Naravno, isticao se u podr�ci koju je davao radikalima i samom Vojislavu �e�elju, a �ini mi se da je Arkan na�ao mentora u njemu. Mo�da o gre�im, ali da se proveriti. Imamo sa jedne strane politi�are koji politizuju verska pitanja i predstavnike crkve koji ne kriju svoje politi�ko bi�e. Dve stvari potpuno nespojive jedna sa drugom, ali deluju neometano.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
dete(pro)palogborcaPridru�io: 10 Avg 2006
Poruke: 118
Lokacija: SFRJ-sremska kamenica

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 3:34 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Polo�aj Srpske pravoslavne crkve je tu, svakako, puno bolji nego �to je bio u Milo�evi�evo vreme, ali je i lo�iji za manjinske verske zajednice (nove i stare), iako sada postoji zakon, a tada ga nije bilo. Dr�ava, odnosno vlada Srbije, ugro�ava verske slobode svojih gra�ana, i to, pre svega, �ine vladaju�e stranke u ime dr�ave, a naro�ito ona stranka kojoj je poveren sektor odnosa s verskim zajednicama. Re� je tu, dakako, o Ministarstvu vera koje kontroli�e Demokratska stranka Srbije.

Bravo profesore, i moj otac, koji je mrzeo milosevica ko hitlera, tvrdi da je danas srpska crkva jaca u odnosu na devedesete, a da je Hriscanska adventisticka crkva, kojoj pripadaju moji matori, u gorem polozaju nego sto je bila pod Brozom ili milosevicem.
p.s. posto sam citao samo komentare sa tribine, nakon ovog teksta cu i preslusati link. Ostacu budan do jutra Laughing
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
urbanPridru�io: 15 Sep 2005
Poruke: 441

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 3:35 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Burni doga�aji u vezi s muslimanima i islamom od dolaska Ko�tuni�ine vlade na vlast u Srbiji obuhvataju i paljenje d�amija i drugih verskih objekata IZ u Beogradu, Ni�u i Novom Sadu, kada su uni�teni ili o�te�eni ne samo verske gra�evine, kancelarije i biblioteke IZ, nego i kulturno-istorijski spomenici od neprocenjivog zna�aja (npr. d�amije u Beogradu i Ni�u). Nekoliko dana nakon stradanja te dve d�amije, rukovodstvo Vojnog muzeja u Beogradu, na Kalemegdanu, naredilo je uni�tavanje autenti�nih i veoma retkih nadgrobnih spomenika iz 15. i 16. veka, dakle, jo� iz osmanskog perioda.

Nisam imao pojma za ovaj podatak. jbt, gde mi zivimo? Jel' to bila neka vrsta agresije, bilo verske, bilo kulturne? Ponekad se pitam sta je to sto ovo drustvo propagira ovakvim postupcima nego najobicniji ekstremizam. I posle svega se pitamo zasto nas svet i dalje posmatra u kontekstu bradatih, pijanih gedza koji su u svom nastupu ludila spremni sve da ucine, da poruse, da razvale i uniste, kako bi na taj devastacioni nacin dokazali superiornost. Pa tu stvarno nesto ne stima.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
walt disneyPridru�io: 19 Maj 2007
Poruke: 22
Lokacija: Chicago, Illinois, U.S.

PorukaPoslao: Pon Dec 17, 2007 3:46 am    Naslov: Odgovoriti sa citatom

ErosStos ::

Treba se setiti uloge koju je Velimir Ili� imao u ovom poslu. Doti�ni je bio najvi�e pogo�en pritvaranjem vladike Jovana u Makedoniji. Nije se �tedeo ru�nih re�i, pretnji i psovanja. Taman kada je sve to zavr�eno, na�ao je razloge da sve to ponovi i prema Crnoj Gori. Ovog puta meta odbrane bio je vladika Filaret. Ba� onaj isti vladika koji se za vreme sukoba tokom devedesetih slikao sa mitraljezom pored tenka. Naravno, isticao se u podr�ci koju je davao radikalima i samom Vojislavu �e�elju, a �ini mi se da je Arkan na�ao mentora u njemu.

ma ne gresis Arrow

down
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku Poseti sajt autora MSN Messenger
Prika�i poruke iz poslednjih:   
Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete menjati teme ili odgovarati    Zamisli Srbiju forum -> Prof. dr Milan Vukomanovi� Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Sledeci
Strana 1 od 12

 
Sko�i na:  
Ne mo�ete pisati nove teme u ovom forumu
Ne mo�ete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne mo�ete menjati va�e poruke u ovom forumu
Ne mo�ete brisati va�e poruke u ovom forumu
Ne mo�ete glasati u ovom forumu
Zamisli Srbiju topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group