Zamisli Srbiju forum Zamisli Srbiju
(Zamisli svoj grad)
 
 FAQ - �esto Postavljana PitanjaFAQ - �esto Postavljana Pitanja   Tra�iTra�i   Lista �lanovaLista �lanova   Korisni�ke grupeKorisni�ke grupe   Registruj seRegistruj se 
 ProfilProfil   Proveri privatne porukeProveri privatne poruke   PristupiPristupi 

Marko Vidojkovi� - INKVIZICIJA
Idi na stranu 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Sledeci
 
Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete menjati teme ili odgovarati    Zamisli Srbiju forum -> Marko Vidojkovi�
Pogledaj prethodnu temu :: Pogledaj slede�u temu  
Autor Poruka
UrednikPridru�io: 28 Feb 2005
Poruke: 264
Lokacija: Virtuelni svet!

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 1:55 pm    Naslov: Marko Vidojkovi� - INKVIZICIJA Odgovoriti sa citatom

www.ZamisliSrbiju.org

INKVIZICIJA


Pi�e: Marko Vidojkovi�

Bio je prelep dan, kraj leta, 1999. Ni�ta nije moglo da mi pokvari raspolo�enje. Po�to nije bilo realnih razloga da budem veseo, bio sam veseo isklju�ivo zbog senke koju je popodnevno sunce pravilo probijaju�i se kroz izmu�ene, napola ogoljene kro�nje ponosnih primeraka gradskog zelenila, pore�anih na svakih nekoliko metara u Njego�evoj. Ne�to ni�e, prolaze�i pored jedne kafane, bio sam izlo�en ledenom pogledu lokalnog kelnera, koji je, izgubiv�i se u mr�nji prema svojim gostima, po�eo da mrzi i slu�ajne prolaznike. Namignuo sam mu i produ�io dalje, dok se iza mene �uo �krgut kelnerskih zuba.

Seo sam, zatim, na nekoliko minuta u park, gde smo davne 1994. �trajkovali protiv polaganja mature i s uspehom uputio nekoliko prodornih pogleda devojkama �to su sedele na klupi pored. Tro�io sam te svoje poglede unaokolo, �isto zezanja radi, bez neke ozbiljne namere. Nahvatao sam neki strah od devojaka, znate. Moglo bi se re�i da se taj strah odnosio i na mu�ki deo ljudskog roda, ali za njih nisam imao �ak ni poglede. Pitale su me da li imam dinar, trebalo im za pivo, a ja sam im dao slinavu maramicu, rekav�i da je to maramica velikog umetnika, te da �e, ako budu strpljive, kroz koju godinu mo�i da je prodaju za, barem deset pivskih boca. I to punih. Oti�le su, opsovav�i me. Posle otprilike pola sata premestio sam se na autobusku stanicu u Kneza Milo�a, gde sam re�io da sa�ekam pedeset osmicu, �to je bio krajnje neizvestan poduhvat, jer je to autobus koji je vi�e puta oborio dr�avni rekord u retkom naila�enju.

Odavno se smrklo, a ja sam i dalje �ekao prevoz. Po�to ga nije bilo ni posle dva sata, priznao sam poraz, digao dupe i polako krenuo uzbrdo. Usput me je zaustavio pandur, jer sam na crveno pre�ao Ulicu Andri�ev venac, �iroku �itava dva metra. Tra�io mi je pare, a ja sam se pravio mentalno zaostalim. "Plati kaznu, �upavi!" (tad sam imao kosu do ispod u�iju) "Gne, gne..." Gluma je bila toliko uverljiva da mi je pandur oprostio u�injeno zlodelo. Nastavio sam �etnju kroz Pionirski park i razmi�ljao da li su istinite pri�e kako u humkama, koje se tu nalaze, le�i 287 vanzemaljaca, spremnih da u jednom trenutku ustanu i pomognu opoziciji u ru�enju re�ima. Ovde moram da napi�em kako je prodava�ica sladoleda na raskrsnici Bulevara revolucije i Kneza Milo�a odvratna baba, a kako su dve dobre ribe stajale na semaforu i �ekale da se upali zeleno za pe�ake. Mislio sam se da li da ih pratim, ali sam se samome sebi u�inio sumnjivim i odustao od toga. Do ku�e se ni�ta bitnije nije desilo, osim �to je ker neke ribe izujedao tipa koji ju je pitao koliko je sati.

Otklju�ao sam sandu�e za po�tu i pogledao unutra, sa distance. �aba koja odgriza prste, o kojoj sam slu�ao kad sam bio mali nije bila tu, ali je tu bilo nekakvo pismo.

Deseti sprat bio je pust. U stanu broj 42, s vremena na vreme, �iveo je pristojan mladi�, vlasnik Grand �irokija i dvadeset automatskih pu�aka. Uredno smo se pozdravljali na hodniku, a jednom je, �ak, pozivaru iz vojnog odseka, koji mi je uzaludno zvonio na vrata, rekao: "Taj momak tu ne stanuje, a ja ne volim plave koverte. Idi i ne vra�aj se, ina�e �u da te sameljem i prodam deci umesto heroina." Jasno sam ga �uo, jer sam sve gledao kroz �pijunku. No, ve� du�e vreme, iz tog stana nije dopirao nikakav zvuk i nikakva svetlost, �to je zna�ilo ili da je kom�ija odsutan, ili da se pravi odsutan. U stanu broj 44, bile su dve studentiknje iz Kraljeva, koje su za vreme brutalne NATO-agresije, oti�le u zavi�aj, odakle se nisu nikad vratile, najverovatnije zbog toga jer im se porodi�na ku�a nalazila tik uz pistu vojnog aerodroma. Vlasnica stana bila je neka baba, koja nije dolazila u zgradu, otkako sam je brutalno kaznio, jer se bunila zbog glasne muzike. U stanu 43 �iveo sam Ja.

Seo sam na krevet i izuo cipele, poput pravog majstora, jednu o drugu. Uklju�io sam TV. Isklju�io sam TV. Oti�ao sam do WC-a. Umio sam se i oprao zube, jer sam to zaboravio da u�inim ujutru. Onda sam se setio pisma. Bilo je adresirano na mene, a poticalo je iz Gr�ke, sude�i po po�tanskoj markici. Zavalio sam se u krevet, otvorio ga i po�eo da �itam:

"Dragi Bobane,

Evo, javljam ti se iz Gr�ke. Sad �ivim kod jedne prostitutke u Pireju. Trenutno radim kao izbaciva� u kr�mi. Imam 120 kila i trinaest ubistava neposlu�nih gostiju za sobom. Od oru�ja su mi dali samo metalnu �ipku, te�ku pet kila, ali i to je dovoljno. Pare nemam, jer celu platu tro�im na drogu, anabolike, pi�e i �ene. Napisao sam dve pri�e o mom �ivotu ovde i voleo bih da to pro�ita�. Ah, da, umalo da zaboravim. Bio sam na Svetoj gori i priklju�io se jednom bratstvu, �to �ivi u obli�njoj �umi. Rekli su mi da im ovakav ne tebam tamo, jer bih mogao samo da cepam drva, ve� da imaju specijalan zadatak za mene. Naime, ova grupa smatra da je potrebno odvojiti �ito od kukolja, to jest �to pre otpremiti na onaj svet svaki �kart. Drugim re�ima, ovi divni ljudi preuzeli su u svoje ruke Bo�ji ma� i re�ili da poubijaju svakog ko se kosi sa Bogom, Pravoslavljem i Srbstvom. Po�to im vera zabranjuje da idu okolo i tamane sve �ivo, re�ili su da regrutuju talentovane, mlade ljude, poput mene, koji bi to �inili u njihovo i ime Bo�je. Imaju veoma jake veze svuda i neverovatnu bazu podataka, pa su sastavili spisak od oko 4,5 milijarde ljudi spremnih za odstrel. Ja sam zadu�en za sektor Stari Grad- Palilula i dodeljen mi je uranijumski ma� star 9000 godina za taj posao. �im dobijem neke pare od vlasnika kr�me, bacam se na stra�ni sud.

Puno pozdrava iz suncem okupane Gr�ke,
�alje ti tvoj najbolji drug
Didi.

p.s. Tvoje ime se nalazi na spisku za odstrel za sektor Stari Grad-Palilula i to na prvom mestu. Kao �to vidi�, mora�u da te ubijem, ali sam mislio da ne bi bilo lo�e da te prvo upozorim, u ime na�eg dugogodi�njeg prijateljstva. Ne vredi ti da se skriva�. �ao."

Oh. Ovo je bilo prvo Didijevo pismo od kad je oti�ao iz zemlje.

*

Nebo je bilo mokro, zgrade su bile mokre, ja sam bio mokar. Stigao sam do ulaza u zgradu i bacio pogled na mog nesre�nog stojadina, koji je bolestan le�ao na trotoaru (limarija, glava motora, ko�nice, lamela, sve). Sne�no crna kapa (najzaga�eniji deo grada), pokrivala mu je krov. Na �ofer�ajbni, neko je u sne�ni pokriva� upisao "Vozi me konj". Lift je bio isklju�en, zbog podzemnih voda koje su se stvorile u njegovom �ahtu, pa sam se lagano kretao ka svom stanu, koji se nalazio 40 metara iznad prizemlja.

Uve�e mi je u goste do�la mlada dama, �to sam je upoznao pre par meseci. Zvala se Persa, �to mi je smetalo, pa sam je zvao Lili, po ku�etu mog dobrog druga. Imala je sedamnaest godina, �etrdeset pet kila, bila je u�enica �etrnaeste beogradske gimnazije, dru�tveni smer, imala je ne�to mozga, a i slu�ali smo sli�nu muziku. �im je do�la, sela je na krevet i raskomotila se. Izula je �izmice broj 36 i stavila ih na stranicu sa umrlicama, pored mojih �izmi broj 43, da se su�e.

- Mislim da ti je ovde ba� fino.
- I ja mislim isto to.
- Mislim da si namerno ostavio samo krevet, da bi devojke mogle samo na njega da sednu, pa da ih spopada�.
- I ja mislim isto to.

Pustio sam joj Pink Floyd (tripozna varijanta, za mla�e ribe, naro�ito one koje te�e padaju) i zavalio se po �irini kreveta, sa glavom u Lilinom krilu.

- Mislim da �u sad da te silujem.

Nisam bio sasvim siguran da je ba� to rekla, ali mi se svidelo.

- Jel?
- Aha.

Onda je sko�ila, izgrebala me po licu, strgla mi ode�u i... silovala me. Vri�tala je sva�ta tokom toga ("Svinjo, demonski slugo, mrzim te, mrzim te, ubi�u te"), ba� je bila vatrena. Izudarala me k'o vola u kupusu onim svojim ru�icama i onim svojim �izmicama. Trajalo je kratko (pet-�est minuta), ali me je rasturila na�isto. Odskakutao sam u kupatilo da se malo plaknem i posle pet minuta do�ao nazad u sobu, skroz go, veselo poskakuju�i i landaraju�i. Na krevetu je sedeo Didi.

- AAAAAAAAAA!!!!!, otelo mi se.
- HAHAHAHAHAHAHA!!!!, otelo mu se.

Zgrabio sam ga�e sa patosa i istr�ao iz stana. Mogao sam da �ujem luda�ki smeh neposredno iza sebe.

- HAHAHAHAHAHAHA!!!!

Zgrabio sam kvaku na stanu 42. Uleteo sam unutra, bez razmi�ljanja i zavrteo klju�, �to je stajao u bravi, nekoliko puta udesno. Bila je to jedna od onih brava �to se zabijaju u patos i zidove i treba ti tenk da ih obije�. Kom�ija je sedeo na patosu, �iste�i bazuku.

- Kom�o, �ta je, �to si samo u ga�ama? Ja nisam od onih, zna�...
- Nisam ni ja, ho�e da me ubije!
- Ko, bre?
- Jedan ludak. Bila je prvo riba, pa sad taj ludak.. uh, uh.
- Gde je bila riba, gde je bio ludak?
- Kod mene u stanu.
- Sedeo si u ga�ama sa ribom i ludakom u svom stanu?

DUM, DUM, DUM, �ulo se manija�ko udaranje na vrata.

- Nisam, sedeo sam samo sa tom ribom, oti�ao u kupatilo i onda se pojavio taj ludak.
- Ko je taj ludak?
- To mi je najbolji drug!

DUM, DUM, DUM! Objasnio sam kom�iji na brzinu �ta je posredi.

- Ni�ta ti ne verujem, ali po�to si mi kom�ija, pomo�i �u ti da ga ubijemo.
- Hvala ti, hvala ti, hvala ti.

Ugasio sam svetlo i pogledao kroz �pijunku. Kom�ija je dr�ao la�nu �pijunku na mestu prave, a pravu, odmah iznad kvake. Jednog kolegu su mu prevarili, ubiv�i ga hicem u oko, po�to je pogledao kroz �pijunku, da vidi ko zvoni dva puta. Video sam Didija kako se nervozno �etka gore-dole po hodniku, obu�en u mantiju, sa �etiri-pet zlatnih lanaca oko vrata. U rukama je dr�ao ma�, duga�ak, skoro metar. Nanju�io je da ga gledam, pogledao mi pravo u oko i rekao:

- Ni�ta li�no, drugar, sve sam ti napisao u pismu. Moram da te ubijem, na crnoj si listi!
- Jebem ti, bre, mater, konjino! �ta sam vam ja skrivio?!
- HAHAHAHAHA!!!!

- Daj da pogledam. Kom�ija je pogledao.
- Leb' te jebo! Kakav mu je ono ma�?
- Uranijumski ma�, kojim ubija nevernike. Didi, gde je Lili... ovaj, Persa?
- Nema Lili, nema Perse, ja sam Lili, ja sam Persa!!!!

Gospode.

- Kako, kako, KAKO!!??
- To je stara pravoslavne ve�tina preru�avanja, kojoj su me nau�ili u �umi.
- Ali, ti ima� 120 kila, a ona svega 45. Ti ima� cipele broj 46, a ona 36, ona je visoka 1,60, a ti 1,80, ona izme�u nogu ima jedno, a ti (valjda) ne�to drugo!
- Mesecima sam se usavr�avao za ovaj posao. Mogu da se pretvorim u psa, u ma�ku, u buba�vabu, u Miljana Miljani�a, u tvog oca, majku, brata, sestru!!!
- Nemam brata i sestru.

Slede�e sekunde, Didi je po�eo ma�em da udara po vratima. Pod udarima uranijumske napasti, vrata i brava su se topili kao da su od sira. Kom�ija je zaurlao:

- To �e da te ko�ta, TO �E DA TE KO�TA!!!
- HAHAHAHAHA!!!

�u�ao sam u �o�ku i drhtao. Kom�ija je �iveo u stanu, koji se sastojao samo od parketa, zidova i 15 tona lakog i te�kog naoru�anja. Ode�e i grejanja nije bilo, a prozori su bili otvoreni.

Kom�ija je ispalio nekoliko granata u Didijevom pravcu. Luda�ki smeh se i dalje �uo sa druge strane onoga �to su nekad bila vrata, a sad samo rupa u nose�em zidu. Dohvatio sam pu�ku sa oznakom U�K na kundaku i nabio bajonet na njen vrh.

- Mislite da bo�jeg an�ela mo�ete ubiti konvencionalnim naoru�anjem! Psi! Ja sam besmrtan, ja sam On, On je Ja, Mi smo Oni, a Oni su Ja i tu se krug zatvara!!

Potpuno je smakao s uma, to je bar bilo jasno. No, to nije moglo objasniti �injenicu da je ostao netaknut, iako je u njega ispaljeno nekoliko granata i par stotina metaka, u me�uvremenu, dok je dr�ao monolog. Mo�da je �ovek bio u pravu, mo�da i jesam bio na spisku za odstrel, koji su sastavili Bog i njegovi pajta�i. Kom�ija, kao da je �uo moje misli.

- Mo�da je �ovek u pravu, mo�da i jesi na spisku za odstrel, koji su sastavili Bog i njegovi pajta�i. �ta da radimo?
- Pojma nemam.

Slede�e sekunde, Didi upada u kom�ijin stan, sa ma�em u rukama i osmehom na licu. Umesto prednjih zuba, imao je zlatne �iljke, duge 10 cm. Zasjali su se na zimskoj mese�ini, �iji je zrak obasjavao jednu tre�inu sobe. Kom�ija i ja ispaljujemo najmanje 3000 metaka u mog najboljeg druga, ali on i dalje stoji kao ukopan, sa ma�em u rukama i zlatnim �iljcima koji mu vire iz usta.

- �esti�u, da li priznaje� da si sluga Sotonin i da li ga se odri�e�?
- Ma, nosi se!

Munuo sam mu U�K bajonet pravo me�u zlatne kajle, �to ga nije naro�ito dojmilo, jer je pu�ku zavrlja�io kroz prozor, kao da je od stiropora.

- Odupiranje smaknu�u povla�i za sobom dodatnih 13 miliona godina izdr�avanja kazne u paklu! Spakuj �etkicu za zube.

Jedan konkretan zamah uranijumskim ma�em i gotov sam, pomislih. U tom trenutku sam osetio ne�to neobi�no, kao da me neka sila povla�i kroz prozor, iz sobe. Bio je to kom�ija, koji mi je oko pasa vezao planinarsko u�e i povukao me na krov. Imao je na prozoru �itavu konstrukciju, sa sve �ekrcima i u�adima, pretpostavljam, zbog eventualnih poseta policije ili konkurenata. U jednoj ruci je dr�ao mene, a u drugoj pu�komitraljez. Za tili �as smo se na�li na krovu zgrade, po kome je �ibao severni vetar. Bilo je hladno. Jako hladno.

- �ta sad, zakukao sam.
- Idemo ovamo!

Kom�ija je zauzeo busiju pored ku�ice od lifta. Ja sam se skvr�io pored njega. Nepun minut posle, Didi se pojavio na krovu. Eto, tek tako, pro�ao je kroz beton i na�ao se gore. Primetio sam da mu je u me�uvremenu izrasla brada, skoro do pasa. To mora da je od uranijuma. Kom�ija je bez razmi�ljanja pripucao, a ja sam mu pridr�avao remenje sa mecima, kao u partizanskim filmovima. Ispucali smo ukupno 932 metka, a bradati mostrum je lagano hodao ka nama, kao da se ni�ta ne de�ava. Prvo je dohvatio kom�iju. Bez upotrebe ma�a otkinuo mu je glavu i bacio je sa krova.

- A sad ti, drugar.

Zamahnuo je ma�em. Ni�ta. Uranijumska stvar je pro�la kroz mene, kao kroz vazduh. Zamahnuo je ponovo. Ni�ta. Bacio je ma� i zamahnuo rukom, a efekat je bio isti. Brada je nestala s njegovog lica. Ni meni ni njemu nije bilo ni�ta jasno. Trebalo je da budem mrtav ve� pola minuta, a stajao sam tu, na krovu, u ga�ama, �iv, razmi�ljaju�i o tome kako �u biti mrtav za nekoliko sati, ali ne od uranijumskog ma�a, ve� od smrzavanja govneta u dupetu. Didi je ponovo dohvatio ma� i zamahnuo njime, a stvar je pro�la kroz moj vrat, ne povrediv�i ga.

- Kako, kako, dokurca?

Nije mu bilo jasno. Nije ni meni bilo jasno, ali je on bio taj koji �e se vratiti neobavljenog posla. Zamahnuo je ma�em po ku�ici od lifta i ubrzo od nje nije ostalo ni�ta. Ponovo mi je pri�ao.

- Po�uri, smrznu�u se.

Zamahnuo je, zatim, valjda da proveri ispravnost ma�a, i sebi odsekao levu ruku. Bolno je jauknuo i ispustio neispravno uranijumsko govno. Pritr�ao sam, dohvatio ma� i odlu�nim potezom odrubio nesre�nu, an�eosku glavu, sa bradom, koja se ponovo pojavila, zlatnim �iljcima umesto zuba i razroga�enim o�ima, punim neverice. Ostavio sam ma� pored njega i pomo�u u�eta se spustio nazad u kom�ijin stan. Nekoliko trenutaka kasnije, bio sam kod ku�e.

Kad je policija stigla, rekao sam im da sam imao problemati�nog kom�iju, te da je kod njega do�ao neki bradati u mantiji, sa zlatnim lancima, da mu naplati kockarske dugove. Nisu mnogo pravili pitanje na koji su na�in obojica ostali bez glava, bilo im je samo bitno da imaju dva problemati�na tipa manje na grba�i. Na mene nisu posumnjali ni u jednom trenutku.

- Dovi�enja i izvinite na uznemiravanju. Oh, da, slede�i put se potrudite da sakrijete one biljke pored televizora.
- Ho�u, hvala. Laku no�.

Uklju�io sam TV. Isklju�io sam TV. �izmice broj 36 i dalje su stajale uparkirane pored mojih �izama broj 43. Uzeo sam jednu u ruku i primetio da je u njoj roze papir. Izvadio sam ga, otvorio i po�eo da �itam:

"Dragi Bobane,
Ako ovo �ita�, to zna�i da ja najverovatnije le�im na tvom krovu, u crnoj mantiji, sa zlatnim lancima oko vrata i bez glave na ramenima. Ako si bio pametan, uzeo si zlato i poneo sa sobom, a ako si bio glup, ostavio si ga policiji. Kako je do�lo do toga da ma� ne funkcioni�e, pojma nemam. Bio je atestiran i isproban na mnogim barabama pre tebe. Pitao sam �lanove bratstva �ta zna�i ako ma� slu�ajno otka�e poslu�nost, a oni su rekli 'Dragi Didi, u tom slu�aju, ili je taj kojeg namerava� da smakne� toliko zao da mu ma� ne mo�e ni�ta, ili je toliko dobar da mu ma� ne mo�e ni�ta, ili se ma� pokvario, �etvrto nema.' �ta je posredi, ti najbolje zna�, stari dru�e.
�ujemo se, vidimo se,
Didi."

_________________
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku Poseti sajt autora
frederikoPridru�io: 12 Maj 2005
Poruke: 371

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 2:36 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Svaka ti cas bas si me istripovao sa mantijasima pop
da mozda nije tu i dart vejder umesao prste Rolling Eyes
moram da se pripazim malo, nikad se ne zna Wink
nego, jesi li utvrdio zbog cega nije radio mac ?
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
leonidaPridru�io: 04 Feb 2007
Poruke: 284

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 2:45 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Opet se vratio ovaj nabedjeni umetnik. Mada, moram da priznam, da njegova kratka proza bez mnogo psovki, ne deluje lose. Narocito mi se svideo deo, kada glavni lik opisuje svog komsiju dilera iz "veselih devedesetih".
Citat:
Deseti sprat bio je pust. U stanu broj 42, s vremena na vreme, �iveo je pristojan mladi�, vlasnik Grand �irokija i dvadeset automatskih pu�aka. Uredno smo se pozdravljali na hodniku, a jednom je, �ak, pozivaru iz vojnog odseka, koji mi je uzaludno zvonio na vrata, rekao: "Taj momak tu ne stanuje, a ja ne volim plave koverte. Idi i ne vra�aj se, ina�e �u da te sameljem i prodam deci umesto heroina."
Ovaj tekst ste slobodno mogli da ubacite na topik "Jebene devedesete! Uspeli su da ih vrate!"
Sve u svemu, iznenadjujuce dobar tekst.
_________________
A new age has come, an age of freedom
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
GalapagosPridru�io: 16 Jul 2006
Poruke: 562

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 3:23 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Jos jedan prilicno dobar tekst, ne moze Marko nikako da anm dosadi, iako se cesto ponavlja u temama koje obradjuje, ali kako to cini veoma zanimljivo, onda je uvek zadovoljstvo procitati neko njegovo novo delo.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
ArigoPridru�io: 04 Jan 2007
Poruke: 333

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 3:27 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Nahvatao sam neki strah od devojaka, znate. Moglo bi se re�i da se taj strah odnosio i na mu�ki deo ljudskog roda, ali za njih nisam imao �ak ni poglede
Uh, a ja sam mislio da je Marko neki svaler, a ono strasljivko Twisted Evil
. Ko pricnaje, pola mu se prasta, tako da moram da ga pohvalim zbog iskrenosti, sto je danas prilicno retka osobina. Tekst je, cini mi se, daleko bolji od prethodnih, mada i dalje ima dosta prostora da se marko poboljsa.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
IslanderPridru�io: 09 Dec 2005
Poruke: 587

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 3:41 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Bio sam na Svetoj gori i priklju�io se jednom bratstvu, �to �ivi u obli�njoj �umi ... ovi divni ljudi preuzeli su u svoje ruke Bo�ji ma� i re�ili da poubijaju svakog ko se kosi sa Bogom, Pravoslavljem i Srbstvom. Po�to im vera zabranjuje da idu okolo i tamane sve �ivo, re�ili su da regrutuju talentovane, mlade ljude, poput mene, koji bi to �inili u njihovo i ime Bo�je.
Zestoko, kakav udarac na jednu od tabu tema svakog pravoslavca, na Svetu goru. Marko je stvarno zestoko udario na SPC i nema milosti ni prema kome, a uostalom zasto bi i pravio razlike, svi monasi dele iste ideje, bez obzira da li se nalazili po manastirima u nasoj zemlji ili na Svetoj gori.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
DooMPridru�io: 26 Apr 2005
Poruke: 433

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 3:57 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
- Mesecima sam se usavr�avao za ovaj posao. Mogu da se pretvorim u psa, u ma�ku, u buba�vabu, u Miljana Miljani�a, u tvog oca, majku, brata, sestru!!!
- Nemam brata i sestru.
Slede�e sekunde, Didi je po�eo ma�em da udara po vratima.
Sta ti je mentalna disciplina, primenom starih i sada zaboravljenih metada, moguce je izvrsiti transormaciju u bilo koje zivo bice, pa cak i u one za koje se smatra da nisu sa ove planete. Da to nije bio mac od hiljadu istina, a transformacija se vrsi primenom eliksira od ebonosa Twisted Evil
Marko je gledao previse crtanih filmova, sada mu se to vraca kroz inspiraciju za tekstove, sto ne mora da bude lose, ali nikako nije originalno.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
HajdiPridru�io: 09 Nov 2005
Poruke: 540
Lokacija: Alpi

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 4:07 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Ne znam zasto, ali meni izgleda da je Marko razocaran sto SPC nije primetila koliko je on napada. Ni da ga pomenu, nijedan vladika se ne bavi nejgovim delom i ne osudjuje ga, pa se Marko zabrinuo, a ko ce mu kupovati knjige, ako niko ne govori o njemu. Marko trazi samo paznje, da neko primeti njegov rad, a ono nista. Pa gde je anatema, kad ce vise da ga opuze za bezboznistvo Twisted Evil
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
Ajs NigrutinPridru�io: 25 Jan 2007
Poruke: 224

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 4:21 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Svi ste vi kriticari do qrca. MArko je odlican, a Nigrutin se odusevljava sa svakim njegovim tekstom. Ovaj je bas dobar, zanimljiv, a kraj je neizvestan. Marko je super, i ne ponavlja se nikada. Sada je poceo da koristi SF elemente, ali to je sve u funkciji realnosti. Prost covek ne moze da shvati vrednost Markovih pisanija. Za Nigrutina je ovo dovoljan razlog. Marko Care, svaka cast!!!!
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
HajdiPridru�io: 09 Nov 2005
Poruke: 540
Lokacija: Alpi

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 4:29 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Ajs Nigrutin ::
Prost covek ne moze da shvati vrednost Markovih pisanija. Za Nigrutina je ovo dovoljan razlog.
Pa ti da ne bi ispao prost, odmah moras da pohvalis Marka, bez obzira da li vredi tekst ili ne. Zanimljivo razmisljanje Laughing
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
KatapultPridru�io: 12 Nov 2005
Poruke: 523

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 4:37 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

E kako vam ne dosadi da se stalno nesto prepucavate, te ovaj napadne onoga, te onaj ovoga, ma stvarno je klinacki. Marko Vidojkovic ima novi tekst, koji je vrlo zanimljiv, duhovit i po obicaju zasluzuje sve pohvale, a ljudi koriste svaku priliku za neke licne obracune. Pricajmo o tekstu, a ne o necem drugom.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
ValentinaPridru�io: 22 Jan 2007
Poruke: 315

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 4:59 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Pitao sam �lanove bratstva �ta zna�i ako ma� slu�ajno otka�e poslu�nost, a oni su rekli 'Dragi Didi, u tom slu�aju, ili je taj kojeg namerava� da smakne� toliko zao da mu ma� ne mo�e ni�ta, ili je toliko dobar da mu ma� ne mo�e ni�ta, ili se ma� pokvario, �etvrto nema.'
Meni izgleda da se mac pokvario, hahaha.
Odlican tekst, sve pohvale za Marka Vidojkovica, jos jednom je uspeo da nam izmami osmeh na lica. Very Happy
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
Ser ZilePridru�io: 13 Nov 2005
Poruke: 588

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 5:15 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Sjajan je tekst, Marko Vidojkovic je zestoko opelo po crkvi i jos jednom je dokazao da vodi neki svoj krstaski rat, sto mu naravno niko nece zameriti, jer SPC i zasluzuje takav odnos.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
SiestaPridru�io: 23 Jan 2006
Poruke: 454

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 5:28 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Bio je to kom�ija, koji mi je oko pasa vezao planinarsko u�e i povukao me na krov. Imao je na prozoru �itavu konstrukciju, sa sve �ekrcima i u�adima, pretpostavljam, zbog eventualnih poseta policije ili konkurenata. U jednoj ruci je dr�ao mene, a u drugoj pu�komitraljez.
Sreca te je Marko u komsiluku imao Ramba i to ne Amadeusa (koji je mnogo kilaviji Twisted Evil ) inace mi ne bi smo citali ovaj zanimljivi tekst. Sjajno je napravio Marko aluziju na crkvene jastrebove, odusevio me je ovim tekstom i mislim da je sada stvarno napisao tekst bez mane.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
BlejdranerPridru�io: 12 Nov 2005
Poruke: 515

PorukaPoslao: �et Maj 17, 2007 5:37 pm    Naslov: Odgovoriti sa citatom

Citat:
Deseti sprat bio je pust. U stanu broj 42, s vremena na vreme, �iveo je pristojan mladi�, vlasnik Grand �irokija i dvadeset automatskih pu�aka. Uredno smo se pozdravljali na hodniku, a jednom je, �ak, pozivaru iz vojnog odseka, koji mi je uzaludno zvonio na vrata, rekao: "Taj momak tu ne stanuje, a ja ne volim plave koverte. Idi i ne vra�aj se, ina�e �u da te sameljem i prodam deci umesto heroina."
Zasto meni ovo lici na neku scenu iz filma "Tri palme za dve bitange..." Mislim, ok je imati za inspiraciju filmsku umetnost, ali nekako je previse nategnuta prica i ima previse citata iz filmova i ocigledno je da je Marko poceo pomalo i da krade Twisted Evil
Sve u svemu, kada zanemarimo plagiranje, onda nam ostaje jedan vrlo citljiv tekst, onako da ubijemo dosadu i da se malo razonodimo.
Nazad na vrh
Pogledaj profil korisnika Po�alji privatnu poruku
Prika�i poruke iz poslednjih:   
Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaklju�an i ne mo�ete menjati teme ili odgovarati    Zamisli Srbiju forum -> Marko Vidojkovi� Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Sledeci
Strana 1 od 20

 
Sko�i na:  
Ne mo�ete pisati nove teme u ovom forumu
Ne mo�ete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne mo�ete menjati va�e poruke u ovom forumu
Ne mo�ete brisati va�e poruke u ovom forumu
Ne mo�ete glasati u ovom forumu
Zamisli Srbiju topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group